Klientide arvamused

Veebilehe külastajad, kes avaldavad neile osutatud teenuste kohta oma arvamuse, kinnitavad, et see teave on õige ja sisu täpne. Keelatud on arvamuste veergu paigutada solvavat või halvustavat teavet. Kui märkame taolisi juhtumeid, siis kustutame need ilma ette hoiatamata. Kui oleme saanud objektiivseid andmeid, et esitatud teave on valelik, siis kustutame selle ilma ette hoiatamata. Ettevõtte kohta esitatud kriitilise teabe säilitame, kui see on esitatud solvanguteta, püüdmata halvustada või alandada, vaid on avaldatud positiivsetel eesmärkidel – soovides rõhutada juriidilise isiku või tema tegevuse puudujääke või püüdes neid kõrvaldada. Teie IP aadress, sisselogimise aeg, e-posti aadress ja kommentaari tekst säilitatakse, nende andmete säilitamise korra kohta saate täpsemalt lugeda aviazon.ee reeglitest. Kommentaari kirjutamisega annate oma nõusoleku, et Teie esitatud e-posti aadressi saavad näha ettevõtte esindajad.

loading